تصویر موجود نیست

مرتضی سرمدی

6

آهنگ های مرتضی سرمدی

مرتضی سرمدیدلبر جان

مرتضی سرمدیآهای عشق

مرتضی سرمدیدلتنگ

مرتضی سرمدیناجی

مرتضی سرمدیکنار من بمون

مرتضی سرمدیتحمل میکنم