تصویر موجود نیست

مرتضی سرمدی

4

آهنگ های مرتضی سرمدی

مرتضی سرمدیدلتنگ

مرتضی سرمدیناجی

مرتضی سرمدیکنار من بمون

مرتضی سرمدیتحمل میکنم