تصویر موجود نیست

فریدون آسرایی

8

آهنگ های فریدون آسرایی

فریدون آسراییدنیا بدون تو

فریدون آسراییمه

فریدون آسراییآی لیلی

فریدون آسراییهمبازی

فریدون آسراییحسرت

فریدون آسراییجمعه بی شنبه

فریدون آسراییعاشق شدم

فریدون آسراییشور عاشقانه