تصویر موجود نیست

شایان اشراقی

7

آهنگ های شایان اشراقی

شایان اشراقیدارم از دست میرم

شایان اشراقیبعد رفتنت

شایان اشراقیولی خب نیستی

شایان اشراقیبه خدا قسم

شایان اشراقییه اتاق

شایان اشراقیاگه برگردی

شایان اشراقیدیوونگی