تصویر موجود نیست

شایان اشراقی

12

آهنگ های شایان اشراقی

شایان اشراقیبچه ای که رفتی

شایان اشراقیفریاد

شایان اشراقیبلدم نیستی

شایان اشراقیقول نمیدم

شایان اشراقیحیف

شایان اشراقیدارم از دست میرم

شایان اشراقیبعد رفتنت

شایان اشراقیولی خب نیستی

شایان اشراقیبه خدا قسم

شایان اشراقییه اتاق

شایان اشراقیاگه برگردی

شایان اشراقیدیوونگی