تصویر موجود نیست

امیر خلوت

6

آهنگ های امیر خلوت

امیر خلوتتن کیه کت

امیر خلوتدستای تو

امیر خلوتتیر

امیر خلوتشیشه خورده

امیر خلوتحق رو گردن

امیر خلوتدنیای من