تصویر موجود نیست

امیر خلوت

9

آهنگ های امیر خلوت

امیر خلوتسرسخت

امیر خلوتطرفای ما

امیر خلوتدنده چپ

امیر خلوتتن کیه کت

امیر خلوتدستای تو

امیر خلوتتیر

امیر خلوتشیشه خورده

امیر خلوتحق رو گردن

امیر خلوتدنیای من